header2019


Formularz rejestracyjny dla spotterów

Podanie imienia jest wymagane.
Podanie nazwiska jest wymagane.
Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest wymagane.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do ukończenia procesu rejestracji.
na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.
Zapoznanie się z klauzulą jest niezbędne do ukończenia procesu rejestracji.
że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i wydania akredytacji do strefy spotters organizowanej w ramach wydarzenia V Podkarpackie Pokazy Lotnicze w dniu 2 czerwca 2019 r. w Turbi, w tym przesyłania komunikatów dotyczących akredytacji w formie wiadomości e-mail na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych.
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową rekrutacji do strefy spotters.
6) Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: info.rpo@podkarpackie.pl.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez Partnera Organizatora – Aeroklub Stalowowolski z siedzibą w Turbi, ul. Lotników 15, 37-415 Zaleszany.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażenie zobowiązania jest niezbędne do ukończenia procesu rejestracji.
do przekazania w ciągu 14 dni po imprezie, miniatur 100 zdjęć wykonanych podczas wydarzenia, z których Organizator wybierze 10 zdjęć do wykorzystywania w celach promocyjnych. Wybrane zdjęcia spotter przekaże (bez znaku wodnego) o wysokiej rozdzielczości, na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem przesyłu danych do organizatora - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i jednocześnie udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do przekazanych zdjęć. Udzielenie Organizatorowi niewyłącznej licencji do przekazanych zdjęć obejmuje uprawnienie do korzystania z dzieła w całości i we fragmentach w kraju i za granicą, zgodnie z jego charakterem, celem i przeznaczeniem, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalania, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, wystawianie lub publiczna prezentacja (na ekranie), w tym podczas wystaw, spotkań, seminariów, konferencji, wykorzystywanie i zamieszczanie w sieci Internet bez ograniczeń dostępu. Spotter gwarantuje, że przekazane przez niego materiały własne są wolne od wad i obciążeń prawnych i może nimi dowolnie dysponować. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenia praw autorskich osób trzecich w stosunku do przekazanych materiałów, Spotter poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędnego do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.
* - wypełnienie wymagane

pozioma linia

Captcha:
Proszę przepisać treść z rysunku.
 ORGANIZATORZY:  PARTNERZY:

marszalek herb DF plakat WWW HQ StW DF plakat WWW HQ Zlsz                                 ASW

 

fepr pl podk ueefsi MALE

 

Copyright © 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie